O projektu‎ > ‎

Vstupní analýza projektu

V rámci projektu vznikla vstupní analýza, která popisuje stávající stav v Pardubickém kraji a okrese Svitavy, což zasazuje do kontextu celé ČR.

Dlouhodobá diskuze nad genderovými tématy, která zahrnují mj. otázky podílu žen a mužů na moci, obvykle vychází z dat, která vychází z republikových průměrů. Regionálně zpracovaná analýza předkládá informace, které jsou cenné, neboť popisují situaci v regionu, kde není patrný vliv velkého města. 
Analýza, která vznikla v rámci projektu Ženská energie pro politiku, se zaměřuje na zastoupení žen v politice, a to jak v dotazníkovém šetření, tak v rozboru statistických dat. Nutno předeslat, že ačkoliv bylo dotazníkové šetření určeno ženám, zapojila se aktivně i malá část mužů, kteří se
o projetu dozvěděli, a zaujal je natolik, že neváhali přispět svými odpověďmi. Šetření bylo zaměřeno na téma politiky v regionu a názorů na ne/zapojení žen do politiky. 
Šetření se zúčastnilo 203 žen a 6 mužů. Dotazníky vyplňovaly klientky projektu a dále ženy, které nejsou klientkami projektu, ale problematika se jich nějakým způsobem dotýká. Lidé měli možnost dotazník vyplnit buď v papírové podobě nebo přes tyto internetové stránky projektu. 
Dotazníkové šetření probíhalo v období od dubna do června 2015 zejména v okrese Svitavy, případně v obcích sousedních okresů. Okres Svitavy leží v jižní části Pardubického kraje, a začleňuje jak mikroregiony, které jsou historicky české, tak oblasti bývalých Sudet. 
Dotazník byl členěn na dvě části. První byla identifikační a řešila otázky pohlaví, věku, místa bydliště a dosaženého vzdělání. Většina respondentek, které se do dotazníkového šetření zapojily, žije v okrese Svitavy, kde se dlouhodobá nezaměstnanost pohybuje do roku 2011 mezi 6 a 10%. Samotné okresní město se 17 tisíci obyvateli je vzdáleno od metropolí na sedm desítek kilometrů (Pardubice 69 km, Brno 69 km, Olomouc 70 km) a jedná se tak o typicky venkovský region. A o tom, že venkov a velké město přistupují k politice odlišně a řeší jiné otázky, netřeba vést diskuzi.
Druhá část byla již částí odbornou a zabývá se následujícími oblastmi: jak jsou dotazovaní aktivní v politice, zda je v politice dostatek žen, zda jsou sami členy nějaké politické strany, hnutí apod., zda je dostatek žen v politice, případně důvody proč ženy v politice nejsou, jsou dotazovaní pro zvýhodňování žen při vstupu do politiky apod. 

Střední generace

Věkové rozložení respondentů bylo poměrně rovnoměrné, nejvíce zástupkyň je ve věku 31 – 40 let, což koresponduje s faktem, že realizátor dotazníkového šetření pracuje s cílovou skupinou rodičů malých dětí, což je největší zastoupení právě v tomto věku. Přesto realizátor šetření dokázal, že je schopen pokrýt mnohem širší cílovou skupinu a v dotazníkovém šetření jsou zahrnuty všechny věkové kategorie.
Odpovědi ukázaly, že nejvíce dotazovaných „chodí k volbám a dále dění nesledují“. Druhá nejčastější odpověď byla, „volím a aktivně sleduji chování zvoleného subjektu/člověka během volebního období“. Obě odpovědi jsou zastoupeny velmi hojně, což ukazuje na poměrně velký zájem respondentů o politiku v regionu. 139 dotázaných odpovědělo, že zná ženy v regionální politice. Pouze 37 dotázaných žen žádnou političku z okolí nezná vůbec a 23 žen řeklo, že si nevzpomenu jméno.
Ukázalo se, že si naprostá většina dotázaných myslí, že ženy do politiky patří a měly by tam mít své jasné zastoupení. Podle veřejnosti je žen v politice málo. Zajímavé byly i odpovědi na otázku, proč by mělo být více žen politicky aktivních. Bezesporu, protože by, podle respondentů, zaměřily pozornost na jiná témata, než muži, prosazovaly by více prorodinnou politiku (či „ženská“ témata obecněji) a zároveň by vyrovnanější počet žen a mužů reflektoval rovnoprávné zastoupení obou pohlaví ve společnosti. Dosáhnout změny stavu ale zřejmě nebude jednoduché, protože veřejnost není nakloněna pozitivní diskriminaci. Většina dotázaných uvedla, že by ženy měly mít podmínky při vstupu do politiky naprosto stejné jako muži. Pouze minimum, 15 respondentů, se domnívá, že by měly být ženy zvýhodněny. Zároveň nikdo nesouhlasí s tvrzením, že by měli být muži zvýhodněni oproti ženám. Z odpovědí vyplývá, že naprostá většina je pro rovnoprávnost v politice mezi ženami a muži. Otázkou je, zda to tak funguje i v praxi a pokud ne, co dělat pro to, aby se situace zlepšila.
Přece jenom i dotázaní mají jasno, proč je žen v politice málo. Podle nich upřednostňují péči o rodinu, domácnost a děti před vstupem do politiky nebo je viněn stereotyp pokračující z historie, ba dokonce zde panuje názor, že muži mezi sebe ženy nechtějí pustit . Velkou kapitolou je i téma sebedůvěry – položené do roviny, zda na politiku ženy „mají“, a to nejen žaludek, či nikoliv. Obecně se dá říci, že současný politický systém, nebo spíše politická zvyklost, ženy výrazně znevýhodňuje, a to především při sestavování stranických kandidátek. Jediný prostředek, který nyní voličky a voliči mohou uplatnit pro podporu žen, jsou preferenční hlasy.
Tolik k názorům respondentů. Podívejme se však na stávající situaci.

Česká republika


Ve volbách do zastupitelstev měst a obcí v roce 2014 vyslaly v celé ČR strany do voleb 32,2% (28,5% v Pardubicích) žen z celkového množství kandidátů, což je historicky nejvyšší podíl. Otázkou však je, na jakých místech na kandidátkách se ženy objevovaly a zda jejich zvolení bylo alespoň trochu reálné.  Jak je vidět z tabulky podíl lídryň na kandidátkách stran v Pardubicích byl pouze 11,8% konkrétně 2 ženy se objevily na prvním místě ze 17 kandidátek. Bylo to ve stranách Nezávislí a Sdružení pro Pardubice. Podíl lídryň je navíc nižší než ukazatel (podílu) zohledňující všechna statutární města vč. Prahy – 16,9% 
Je vidět, že výsledné zastoupení žen po volbách je nižší než na kandidátkách. V exekutivní funkci primátora, náměstka primátora nebo radní je pouze 1 žena z 11 (9 %). Pokud budeme chtít srovnat celkové obsazení žen ve funkcích, s % kandidujících žen vyjde výsledek následovně. Celkově bylo voleno 39 osob (zastupitelů) z tohoto zvoleného počtu je pouze 7 zvolených žen, což je 18 %. Kandidovalo celkem 28,5 % žen. Z toho lze dovodit, že voliči spíše preferovali muže, ale pravděpodobnější příčinou bude dříve zmíněné nízké umísťování žen na kandidátkách stran.

Okres Svitavy

Z celkového množství 115 starostů/tek, zastává tuto funkci pouze 21 žen (18%). Dle analýzy vyplývá, že starostky jsou spíše v menších městech a na vesnicích. Z množství 124 místostarostů/tek, zastává tuto funkci 32 žen (26%). Procentuálně je zastoupení místostarostek vyšší než starostek, opět se ovšem shodují ve faktu, že se jedná spíše o menší obce a vesnice, kromě města Polička. Z celkového množství 807 osob v zastupitelstvu (nepočítají se znovu starostové, místostarostové a radní) je 248 žen, což je 31%. Zarážející je fakt, že téměř v devíti procentech obcí v okrese Svitavy jsou čistě mužská zastupitelstva. Existuje zde tedy 10 čistě „mužských“ obcí. V těchto obcích je celkem 76 politických pozic, které nejsou obsazené ani jednou ženou. Naproti tomu zde neexistuje žádná obec, kde by samosprávu vykonávaly pouze ženy. Aby situace nevypadala příliš pesimisticky, lze ze sebraných údajů vytvořit „top 12 pro-ženských obcí“ v politice. Jedná se o obce, které mají procentuální zastoupení žen v politických funkcích větší než zastoupení mužů. Pouze těchto 17% obcí má většinové zastoupení žen ve své samosprávě, ovšem však maximálně v poměru 6:4. Jedná o obce do jednoho tisíce obyvatel.

Odkud se ženy berou?

Nejvíce žen přichází do komunální politiky ze sdružení nezávislých kandidátů. Potvrzuje to skutečnost, že v komunální politice, obzvláště v menších obcích, se voliči orientují především podle osobností, které ze svého okolí znají, nikoliv podle stran, a tyto osobnosti jsou často tzv. nezávislí kandidáti. 
Analýza provedená v regionu, který lze nazvat venkovským, je cenná zejména z hlediska přístupu žen i celé společnosti k politice. Zaměření části analýzy na místní samosprávy ukázalo, že zde existuje nevyužitý potenciál žen. S trochou nadsázky tak lze říci, ženy se uplatňují v politických funkcích především v malých obcích, kde mají menší moc i ohodnocení. 
Z šetření tedy plyne, že klíčem k rovnoprávnějšímu zastoupení žen a mužů v politické reprezentaci je zvyšování sebevědomí žen a podněcování ochoty pomoci své komunitě prostřednictvím politické moci. Politické strany, které obvykle tvrdí, že nemají ve svých řadách dostatečné množství schopných žen, by se po nich mohly poohlížet zejména v malých obcích. Přestože až sem oko z centrály ne vždy dohlédne, právě zde ženy mají snazší přístup k politickým zkušenostem, které by mohly uplatňovat dále.Ċ
Sylva Horáková,
18. 8. 2015 7:12