Projekt "Ženská energie pro politiku" přispívá prostřednictvím komplexních aktivit ke zvyšování podílu žen na moci a rozhodování na území pardubického regionu. Aktivity jsou zaměřeny především na ženy, dále pak na politické subjekty i veřejnost. Pracují s vnější i vnitřní stránkou problému nízké účastni žen ve veřejném dění. Cílovým stavem projektu je zvýšení počtu sebevědomých, vzdělaných a podporovaných žen, které mají zájem pracovat pro veřejnost a dávat svou energii politice. Dále veřejnost a politické subjekty, kterým budou zprostředkována relevantní témata.

Harmonogram projektu 

1. 4. 2015 až 31. 3. 2016


Cílová skupina

·         Ženy aspirující na aktivní účast v rozhodovacích procesech

·         Politické strany

·         Široká veřejnost

Přehled aktivit projektu: 

Aktivita 1 – ANALÝZY

V průběhu celého projektu vytváří teoretické zázemí daného problému. Výstupy z dané aktivity se odráží ve všech aktivitách projektu.

Činnosti:

·         3 analýzy

o   obecná, která identifikuje aktuální stav – 200 os. dotazníkové šetření

o   psychologická, gender, mediální a stav problému v donorských státech a jejich porovnání se stavem v ČR

o   závěrečná - účastnice projektu  - 100 osob

·         Rozhovory s političkami, rozhovory se zástupci politických subjektů.

·         Vytvoření přehledu relevantní odborné literatury a studium jevu v teoretické rovině.

·         Navazování kontaktů s českými i zahraničními partnery a vyhledávání informací o přístupu k tématu v ČR i v zahraničí. Vytváření sítě organizací, které se věnují tématu v ČR i zahraničí (1 česká a 1 zahraniční organizace ve spolupráci), vytvoření databáze mezinárodních organizací a webu.Aktivita 2 – MOTIVACE

Cílem aktivity Motivace je motivovat ženy, aby se zabývaly veřejným děním a staly se účastnicemi projektu. Dále zprostředkování informací o projektu a dané problematice pro veřejnost.

Činnosti:

·         4 úvodní semináře

·         individuální konzultace

·         1 odborný seminář

·         Bulletin Žena a politika (měsíčník)


Aktivita 3 – VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity je vzdělat ženy aspirující na účast v rozhodujících procesech v oblastech, které jim pomohou uspět.

Činnosti:

·         10 vzdělávacích interaktivních celodenních seminářů pro 60 žen s nabídkou hlídání dětí.

·         10 vytvořených metodik k tématům ze seminářů

Témata:

  • Sebepoznání - růst ze siných stránek, možnosti osobního rozvoje
  • Seběvědomí - jak jej nalézt, posílit a udržet
  • Odvaha - jak překonat své strachy, strach z neúspěchu i z úspěchu
  • Sebeprezentace - práce v rovině vzhledu - image, důvěra ve svůj vzhled, nebát se fotografií
  • Síťování - proč a jak vytvářet a udržet sítě
  • Podpora - jak dosáhnout podpory v rodině i politice
  • Komunikace - principy zdravé komunikace
  • Práce s veřejností - jak dát o sobě vědět - práce s médii
  • Emoční inteligence - jak ji rozvíjet, ženy, emoce a politika
  • Time-management - žena a čas, priority, jak sladit rodinu i politiku

Aktivita 4 – PODPORA

Cílem aktivity Podpora je prostřednictvím motivačních, konzultačních a mentorských činností podporovat ženy - účastnice projektu.

Činnosti:

·         Vytvoření podpůrných skupin, ve kterých se ženy pravidelně setkávají, sdílejí své zkušenosti a potřeby. Podpůrné skupiny navazují na vzdělávání a dále témata rozvíjejí. Podpůrných skupin se účastní také aktivní političky s cílem předávat zkušenosti z politiky ženám, které o zapojení se do politiky uvažují.

·         Síťování - spojení žen - účastnic projektu do podpůrné sítě, mj. vytvoření uzavřené facebookové skupiny.

·         Individuální konzultace s psycholožkou - setkání s psycholožkou na téma osobnostní rozvoj.

·         Mentoring - vytvoření vhodných dvojic mentee-mentor s cílem učení se potřebným dovednostem.

Aktivita 5  - AKCE

Aktivita Akce je zaměřena na šíření informací o tématu ženy a politika mezi veřejnost, práci s příklady dobré praxe a aktivizaci účastnic projektu k zapojení se do rozhodovacích procesů jejich obcí.

Činnosti:

·         Webové stránky a facebook zaměřený na problematiku žen v politice veřejném dění

·         Spolupráce s médii

·         Bulletin  Žena a politika

·         kampaň Žena činu

·         zapojení 10 žen do rozhodovacích procesů ve Městě

·         brožura s příklady dobré praxe

·         závěrečná konference pro odbornou i laickou veřejnost.