Nominace Žena činu

Na ocenění „Žena činu“ může být nominována každá žena starší 18 let, která se zasloužila o zlepšení veřejného života ve své komunitě, obci či kraji. Nominovaná je iniciátorkou a hlavní hybatelkou konkrétního činu, kterým došlo ke zlepšení veřejného dění v dané lokalitě. Smyslem ocenění Žena činu je vyzdvihnout jednotlivé činy. Za čin je považována jednorázová akce, která má časový rámec, tedy nemá delší trvání než pět let – od zahájení jednání v dané věci až po dokončení. 

Nominována může být pouze žena s trvalým pobytem v Pardubickém nebo Jihomoravském kraji, nebo zde musí ku prospěchu ostatních prokazatelně působit. 

Ženu činu může nominovat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žena činu se nemůže nominovat sama. Jedna fyzická nebo právnická osoba může nominovat na ocenění neomezený počet žen. Nominující vyplněním nominačního listu potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace ocenění. Nominovaná bude o své nominaci informován organizátorem akce.


Harmonogram 2015

  • Zahájení přijímání nominací 5.10.2015
  • Uzávěrka přijímání nominací 1.2.2016
  • V poté v únoru zasedá hodnotitelská komise, termín bude upřesněn. 
  • Předání ocenění proběhne 8. března 2016 ve Svitavách.

Nominační formulář Žena činu

Comments