Žena činu pravidla

Hledá se: Žena činu!


Aktivní ženy, které se snaží o zlepšení života v komunitě, obci či regionu, si bezesporu zaslouží vyzdvihnout a ocenit. Právě takovým oceněním je Žena činu, pro které jsou právě přijímány nominace. Znáte-li ženy z vašeho okolí, které se výjimečným způsobem, nasazením a iniciativou zasloužily o zlepšení veřejného dění, neváhejte je za svoji komunitu, obec či region, navrhnout.

„Ačkoliv ženy bývají hybatelkami změn prospěšných pro spolčenost, ne vždy je to na první pohled patrné. Ocenění Žena činu, chce situace změnit,“ říká Andrea Bělovská, manažerka projektu Ženská energie pro politiku, jehož tým kampaň Žena činu organizuje. Ne náhodou lze ženy nominovat od 5. října, který připadá na Světový den úsměvu. Vždyť i drobné věci, které vedou ke zlepšení života, což lze odměnit úsměvem. „Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu,“ doplňuje psycholožka Monika Čuhelová.

Přijímání nominací na ocenění Žena činu je otevřeno až do 5. února 2016. Jména oceněných se veřejnost dozví 8. března 2016 na konferenci věnované tématu ženy a politika, která se uskuteční ve Svitavách. 

Nominační formulář naleznete ZDE, stejně jako další podrobnosti a informace.

Záštitu nad kampaní Žena činu převzala Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky.
 

PRAVIDLA PRO OCENĚNÍ ŽENA ČINU

I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento statut (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla pro udělení ocenění, podmínky účasti nominovaných žen pro ocenění, způsob rozhodování o udělení ocenění Žena činu a dalším ocenění nominovaných. 

Vyhlašovatelem a pořadatel ocenění Žena činu (dále jen "Ocenění") je realizační tým projektu Ženská energie pro politiku a Mateřské a rodinné centrum Krůček, z.s. (dále jen "Vyhlašovatel").

II. – ZPŮSOBILOST NOMINOVANÉ ŽENY

Nominace na Ocenění jsou otevřeny pro všechny uchazečky starší 18-ti let, kteří mají trvalý pobyt Pardubickém a Jihomoravském kraji, nebo v těchto krajích působí.

Vyhlašovatel ocenění si vyhrazuje právo ověřit způsobilost nominovaných žen. Vyhlašovatel ocenění je oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů, které považuje za rozumně nezbytné pro účel ověření způsobilosti pro Ocenění a udělení jakékoli Ceny může být odmítnuto, dokud a pokud nebude Vyhlašovatel ocenění spokojen s ověřením.

Po obdržení nominace bude uchazeč zařazen dle kategorie ocenění (místní – krajské). Ženy, které se v předešlých letech umístily na prvních třech místech, nebudou již mít možnost se dalšího ročníku zúčastnit.

III. – TRVÁNÍ OCENĚNÍ

Ocenění Žena regionu je udělováno, pokud není uvedeno jinak, každoročně dle následujícího harmonogramu:

- Přijímání nominací

- Hlasování poroty pro nominované ženy

- Vyhlašování výsledků

IV. - PŘIHLÁŠENÍ DO OCENĚNÍ

Přihlašování do ocenění probíhá v daném termínu (pro rok 2015 od 5.10. 2015 do 1.2.2016) a to vyplněním Nominačního formuláře online na našich webových stránkách, nebo zasláním nominačního příběhu na e-mail:  projekt.zeen@gmail.com

Nominační příspěvky musí obsahovat:

a)    Informace o nominované ženě:

a.    Jméno a příjmení

b.    Kontakt ( telefon/e-mail)

b)    Informace o konkrétních aktivitách nominované ženy. Minimální délka zaslaných příspěvků je 150 slov, maximálně 200 slov. Příběh musí být pravdivý. Počet nominací z jednotlivých regionů je neomezený.

c)    Informace o osobě, která nominaci provádí:

a.    Jméno a příjmení

b.    Adresa

c.    Kontakt ( telefon/e-mail)

V. - UDĚLOVANÁ OCENĚNÍ

Vítěz finále získá ocenění ŽENA ČINU. Vítěz regionálního kola získá některý z titulů ŽENA ČINU (spolku, komunity - bude doplněn konkrétní NÁZEV),  ŽENA ČINU OBCE (doplněn konkrétní název obce) - např. ŽENA ČINU SVITAV. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

VI. - POROTA

Nominované ženy posuzuje porota jmenována Vyhlašovatelem mj. z řad partnerů. Výběr oceněných provede sedmičlenná komise. Zpracování vstupních dat a hodnocení nominovaných žen je plně v pravomoci poroty a Vyhlašovatele. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí poroty není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

VII. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné v průběhu ocenění Žena činu od nominujících, nominovaných a hlasujících (dále jen účastník), budou použity za účelem vedení a propagace ocenění, kontaktování vybraných účastníků, marketingu a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání. Zároveň uděluje účastník Vyhlašovateli souhlas s tím, aby mu Vyhlašovatel zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Vyhlašovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Vyhlašovatelem se může na Vyhlašovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vítězka finále a vítězka nižšího kola poskytují přijetím ceny souhlas k použití svého jména, bydliště, hlasu, prohlášení, fotografií, videí nebo jiných podobizen pro propagaci, reklamu nebo pro informační účely v jakémkoli médiu nebo formátu bez další náhrady nebo oznámení.

VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané, kdykoliv Ocenění změnit, pozastavit či zrušit a to bez udání důvodů a bez náhrady. Toto rozhodnutí bude dáno na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statusu na internetových stránkách www.politicka.cz
Vyhlašovatel si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu nominování vyhrazuje právo tyto nominace vyřadit. Stejně tak bude nominace vyloučena v případě, že Vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům ocenění žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Stejně tak není Vyhlašovatel odpovědný za nedoručení výher na adresy výherců ocenění. V případě nemožnosti výhry doručit (např. vrácení odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci nebo v případě jiného problému s doručením výher, propadají tyto výhry bez náhrady Vyhlašovateli. Nominující se zavazuje uvádět v nominačním formuláři pouze pravdivé údaje. Výlohy spojené s účastí v ocenění nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník. Každý Účastník vyjadřuje souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.


Podřízené stránky (2): Nominace Žena činu Žena činu
Comments